ORGANITZACIÓ: Individual CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 12
AUTOR: Popular PAÍS: Desconegut ESPORT: CAP
MATERIAL: Monedes, petacons, caniques, pedretes
-“La rayuela”: Es marca una línia a terra i des d’una distancia de 4 a 8 metres s’han de tirar les monedes de manera que quedin el més a prop possible de la línia. Es pot substituir les monedes per tacos petits de fusta, pedres…
OBSERVACIONS:
Anuncis