ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 8
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 1 objecte per distingir el veterinari
-“La guitlla, llebres i veterinari”: Un alumne simula una guitlla, els altres són llebres, menys un que farà de veterinari. Si una llebre es tocada per la guitlla, passa d’anar en quadrupèdia a reptar perquè està ferida, no pot anar en quadrupèdia fins que la curi el veterinari
OBSERVACIONS:
Anuncis