ORGANITZACIÓ: Gran grup CICLE: Ed Infantil EDAT: 4 – 10
AUTOR: Xavi Manresa PAÍS: Catalunya ESPORT: CAP
MATERIAL: 2 cordes o cinta adhesiva
-“Saltar el riu”: Es col·loquen dues cordes paral·leles que els alumnes en filera salten d’un en un, després s’anirà engrandint la distància progressivament
OBSERVACIONS:
Anuncis